۱۴۰۲ سه شنبه ۹ خرداد

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
عنوان تاریخ
آيا امكان حذف ساعات دوره هاي آموزشي مصوب ازامتيازات حق شاغل موضوع دستورالعمل فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و احتساب اين ساعات براي اخذ گواهينامه نوع دوم ميسرمي باشد ؟ 1396/01/21
آيا دوره آموزش توجيهي ( بدو خدمت ) براي استفاده از امتيازدوره هاي آموزشي مصوب قابل احتساب مي باشد ؟ 1396/01/21
آيا دوره هاي آموزشي تعهد آور ( يكساله ) كه درسنوات گذشته با مجوزهاي سازمان اموراداري و استخدامي كشوري ( سابق ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوروقت به اجرا درآمده اند مشمول امتيازات دوره هاي آموزشي محسوب مي شوند ؟ 1396/01/21
آيا دوره هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين غيررسمي نظيرقراردادي ، خريد خدمت ، روزمزد ، شركتي و ... پس ازتبديل وضعيت استخدامي آنان به رسمي و پيماني براي برخورداري از امتيازات مربوط به اين فصل قابل احتساب مي باشد ؟ 1396/01/21
آيا دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان درخارج ازكشور مشمول برخورداري از امتيازدوره هاي آموزشي مصوب مي گردند ؟ 1396/01/21
آيا دوره هاي آموزشي مصوبي كه براي امتياز حق شاغل موضوع دستورالعمل هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مورد محاسبه قرارگرفته است براي صدورگواهينامه نوع دوم ملاك عمل مي باشد ؟ 1396/01/21
آيا دوره هاي آموزشي مصوبي كه كاركنان قبلا ازامتياز يكسال تعجيل درارتقاء گروه آن برخوردار شده اند ، براي اخذ گواهينامه نوع دوم ملاك عمل مي باشد ؟ 1396/01/21
آيا شركت درسمينارها ، همايش ها و گردهمائي ها جزو آموزش هاي مصوب تلقي مي شود ؟ 1396/01/21
آيا كاركناني كه دردوره هاي آموزشي بلندمدت با ارزش استخدامي كه درسنوات گذشته با مجوزهاي سازمان اموراداري و استخدامي كشوري ( سابق ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت برگزارشده است و بنابه دلايلي موفق به اخذ مدرك مربوطه نشده اند ساعات دوره هاي آموزشي مذكور براي برخورداري ازامتيازات دوره هاي آموزشي مصوب قابل احتساب مي باشد ؟ 1396/01/21
دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان ازچه سالي محاسبه مي گردد ؟ 1396/01/21
دوره هاي آموزشي طي شده توسط كاركنان كه قبل ازسال 1379 برگزار شده است چگونه مورد ارزيابي قرارمي گيرد ؟ 1396/01/21
دوره هاي آموزشي كه درطول برنامه سوم توسعه به بعد ( ازسال 1379 به بعد ) اجرا شده باشند چگونه بايد ملاك عمل قرارگيرد ؟ 1396/01/21
كاركناني كه دراجراي بند 2 / د نظام آموزش كاركنان دولت موفق به اخذ گواهينامه نوع دوم ( مهارتي ، تخصصي و تخصصي پژوهشي ) شده اند ازچه تاريخي مي توانند ازمزاياي آن برخوردار شوند ؟ 1396/01/21
كداميك ازگواهينامه هاي صادره ازسوي موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي ( مركز آموزش مديريت دولتي و يا موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي وقت ) مربوط به دوره هاي آموزشي اجراشده توسط آن موسسه مي تواند ملاك عمل قرارگيرد ؟ 1396/01/21
گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي عمومي و ساعات مربوط به آن چگونه ارزيابي مي گردد ؟ 1396/01/21
گواهينامه هاي مربوط به دوره آموزشي مهارت هاي هفت گانه فناوري اطلاعات درچه صورت قابل احتساب خواهد بود ؟ 1396/01/21
مراجع قانوني ذيصلاح براي صدورمجوز دوره هاي آموزشي مصوب براي كاركنان دولت را اعلام نمائيد ؟ 1396/01/21
منظورازدوره هاي آموزشي مصوب چيست ؟ 1396/01/21
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal