۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
دوره هاي آموزشي كه درطول برنامه سوم توسعه به بعد ( ازسال 1379 به بعد ) اجرا شده باشند چگونه بايد ملاك عمل قرارگيرد ؟
سئوال:
پاسخ:

اين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت بايد براساس نيازسنجي آموزشي به عمل آمده ازكاركنانبوده و دركليات برنامه هاي آموزشي دستگاه ذيربط پيش بيني و به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت ، معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري و يا به استناد مفاد بخشنامه شماره 67797/1803 مورخ 27/7/1387 به تصويب كميته راهبري آموزش ستاد مركزي دستگاههاي اجرائي كشوررسيده باشند .

اضافه مي نمايد كليه ضوابط و مقررات مربوط به چگونگي طراحي ، اجرا و ... و احتساب اين دوره ها درسوابق آموزشي كاركنان به تفسير درمجموعه دستورالعمل هاي پيوست بخشنامه هاي شماره 112058/1803 مورخ 20/6/1381 و 6326/1803 مورخ 20/1/1385 وسايربخشنامه هاي صادره درزمينه آموزش كاركنان دولت درطول برنامه سوم و چهارم توسعه كه به دستگاه هاي اجرائي كشورارسال شده درج گرديده است .

تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
403
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal