دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/11/03 /dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_5a7408fd-3cff-4930-88c5-3aafb45f79eaphoto_2018-01-23_12-50-54-88cac0a8-37a9-4175-a175-8a1627a2b4a4.jpg
مدير مركز آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس: لازمه شهروندي برخورداري از حقوق و مزاياي خاص جامعه بدون تبعيض و تمايز است
در كارگاه حقوق شهروندي كه در دانشگاه برگزار گرديد مدير مركز آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس لازمه شهروندي را برخورداري از حقوق و مزاياي خاص جامعه بدون تبعيض و تمايز دانست و گفت: اين بهره مندي از حقوق و مزايا شامل بيگانگان مقيم هر جامعه نيز مي شود.

رضا جوانبخت با بيان اين مطلب كه هر فرد در جامعه بايد از حقوق شهروندي خود شناخت داشته باشد اظهار داشت: شناخت حقوق و تكاليف شهروندي در جامعه نقش موثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه اي بر اساس نظم و عدالت دارد. زماني مطالبه گري در جامعه شكل مي گيرد كه افراد از حقوق شهروندي خود آگاهي داشته باشند.

وي زير بناي توسعه هر كشور را در مطالبه گري شهروندان آن كشور دانست و بيان كرد: مطالبه گري، پاسخگويي را به همراه دارد. مديران هر كشور بايد پاسخگو مطالبات مردم باشند .

جوانبخت با اشاره به معناي مسئول در جامعه امروز گفت: متاسفانه بسياري اختيار را معناي مسئول مي دانند در صورتي كه معناي اصلي آن پاسخگو بودن است.هر كس در مسند مديريت قرار دارد و مسئوليتي را به عهده گرفته است اول از هر چيز بايد پاسخگو مطالبات مردم باشد.

وي تقسيم بندي حقوق شهروندي را شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فردي دانست و بيان كرد: هر شهروند از نظر فردي داراي آزادي انديشه، مكاتبات، عقيده و بيان است و در تمام دنيا آزادي در چهار چوب قانون تعريف شده است.

مدير مركز آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس تاكيد كرد: قانون اساسي هر كشور محور تنظيم روابط آن كشور است و آزادي عقيده زماني كه به زبان آيد بايد با توجه به چهار چوب هاي قانوني آن كشور باشد.

رضا جوانبخت رعايت كرامت انساني در نظام اداري را بسيار مهم دانست و گفت: در نظام اداري، ارباب رجوع قبل از هر مطالبه اي كه دارند انسان هستند و حفظ كرامت انساني از مصاديق اصلي حقوق شهروندي در نظام اداري است.

وي در ادامه افزود: هر شهروند مي بايست حداقل هاي مسائل رفاهي و اقتصادي را داشته باشد. برخورداري از مسكن، تامين شغل و پرداخت حقوق از حداقل هاي مسائل رفاهي است كه دولت مي بايست براي شهروندانش ايجاد كند.

جوانبخت مساوات را از حقوق اساسي شهروندي بر شمرد و عنوان كرد: حقوق همه شهروندان در مقابل قانون و نظام ماليات يكسان است.

كارگاه حقوق شهروندي براي مديران دانشگاه و به همت اداره نوسازي و تحول واحد آموزش ضمن خدمت در پرديس دانشگاه برگزار گرديد.
تعداد بازدید: 93
Powered by DorsaPortal