دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/08/30 http://www.jums.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_533997e4-85f5-4eea-8f46-5e4b9f02f159132319-3d59b6a9-c387-4679-88d0-e8142abf7bf0.jpg
كارگاه روندآشنايي با آئين نامه شوراي انضباطي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد
كارگاه هاي آشنايي با آئين نامه شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم براي سه گروه از دانشجويان جديد الورود در سال 1396 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي جهرم(وبدا)؛ محمد فرجي دبير شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گفت: هدف از برگزاري اين كارگاهها، آشنايي دانشجويان جديدالورود با قوانين و مقررات محيط آموزشي و حفظ و صيانت از جايگاه دانشگاه و كمك به سالم نگه داشتن محيط آموزشي، حفظ و كرامت شأن دانشجو و دانشگاهيان است. كه به تفكيك رشته در دانشگده پرستاري و پيراپزشكي و سايت دانشگاه برگزار گرديد.

وي بيان كرد: در اين سلسله كارگاه ها دانشجويان از مفاد آئين نامه و شيوه نامه اجرايي انضباطي مطلع شدند و فرم تعهدنامه انضباطي دانشجويان جديد الورود برابر با دستورالعمل شوراي انضباطي مركزي در اختيار دانشجو قرار داده و تعهد نامه اخذ گرديد .

در پايان جلسات هر كارگاه پمفلت آئين نامه پوشش و رفتار حرفه اي در محيط هاي آموزشي بصورت تفكيك شده در اختيار دانشجويان دختر و پسر قرار گرفت .
تعداد بازدید: 43
Powered by DorsaPortal