جمعه, 7 شهريور 1393
اتاق عمل

مدیر گروه رشته اتاق عمل : سرکار خانم زهرا شادفر


اعضای گروه رشته اتاق عمل
جناب آقای محمد علی منتصری
سرکار خانم محبوبه تقی زادگان

Logbook رشته اتاق عمل

کارشناس رشته اتاق عمل :


پورتال دانشگاه علوم پزشکی جهرم
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211