جمعه, 7 آذر 1393
اتاق عمل

مدیر گروه رشته اتاق عمل :

سرکار خانم زهرا شادفر


اعضای گروه رشته اتاق عمل

جناب آقای محمد علی منتصری

سرکار خانم محبوبه تقی زادگان

Logbook رشته اتاق عمل

آرایش دروس دانشجویان رشته اتاق عمل

کارشناس رشته اتاق عمل :


دانشگاه علوم پزشکی جهرم
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211